Niniejszy kurs uświa­do­mił mi, że cała ta­jem­ni­ca leży w zmia­nie myś­le­nia i po­dej­ścia do bo­gac­twa, że moż­na się tak prze­pro­gra­mo­wać by za­pla­no­wać i przy­ciąg­nąć lep­sze jut­ro.

Magdalena Michniewicz

Ten kurs to fa­cho­wa i peł­na wie­dza z za­kre­su fi­nan­so­wej inteli­gencji.

Grzegorz Pardela

Podając klucz do speł­nie­nia prag­nień, uczy pro­sić z wia­rą, że to się otrzy­ma, a za­ra­zem uczy wdzię­cznoś­ci za każ­de naj­mniej­sze osią­gnię­cie. Uczy, że jes­teś­my twór­cą na­szych suk­ce­sów i nie­po­wo­dz­eń.

Maria Święszek

Zauważyłam u sie­bie zwię­ksze­nie mo­ty­wacji, przy­pływ siły, od­wagi i pew­ności sie­bie, pobu­dze­nie wiary we włas­ne moż­liwości.

Grażyna Jas